You are currently viewing เราสามารถช่วยกันดูแลสัตว์ป่าได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

เราสามารถช่วยกันดูแลสัตว์ป่าได้ด้วยวิธีไหนบ้าง

  • Post author:
  • Post category:Blog

ไม่ว่าจะเป็นป่าหรือสัตว์ป่าก็เป็นสิ่งที่มีคุณค่าต่อมนุษย์ทั้งนั้น ยิ่งเป็นสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมมันก็เป็นสิ่งที่สำคัญ และอยากให้ทุกคนเร่งเห็นความสำคัญเพื่อที่จะได้ช่วยกันป้องกัน และแก้ไขไม่ให้เกิดการทำลายสัตว์ป่าและทำลายป่าอยากให้ทุกคนช่วยกัน

ป้องกันและปราบปราม

ปัจจุบันถึงแม้ว่าจะมีการออกกฎหมายมาในการห้ามล่าสัตว์ป่าก็ตาม แต่ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่ายังมีคนที่พยายามลักลอบในการที่จะเข้าไปในป่า เพื่อล่าสัตว์ป่าเพื่อค้าขายส่วนต่างๆของสัตว์ป่าอยู่ดี เพราะว่าราคาของสัตว์ป่านั้นมันสูงจนทำให้ความโลภของมนุษย์นั้น เข้าไปทำลายดังนั้นอยากให้ทุกคนนั้นลดความเห็นแก่ตัว และหันมาช่วยกันเพื่อให้มันมีชีวิตรอดอยู่ตามธรรมชาติ

เพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์

ปัจจุบันได้มีการตั้งศูนย์เพาะเลี้ยงขึ้นมาเพื่อที่จะได้ทำให้จำนวนของสัตว์ป่านั้น มีเพิ่มขึ้นด้วยการขยายพันธุ์สัตว์ป่าได้มีการนำสัตว์ป่ามาเลี้ยง และนำกลับไปปล่อยสู่ป่าแต่มันก็ยังไม่เพียงพอ เพราะว่ายังมีการล่ากันอยู่และยังมีการทำผิดกฎหมายถึงแม้ว่าจะมีการควบคุมแล้วก็ตาม หาวิธีเพาะเลี้ยงและขยายพันธุ์นั้นก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้สัตว์ป่านั้นยังคงอยู่

การประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์ก็เป็นหนึ่งในตัวช่วยที่ทำให้ผู้คนนั้น เห็นถึงความสำคัญแต่ก็ใช่ว่าจะทุกคนขึ้นอยู่กับจิตใจของแต่ละคนว่า คุณนั้นจะได้รับอะไรจากการประชาสัมพันธ์รู้แล้วนำไปแก้ไขนำไปปรับปรุง หรือไม่รู้แล้วนำไปเผยแพร่ต่อเพื่อให้ทุกคนตระหนักถึงคุณค่าของสัตว์ป่าหรือไม่